زمستون

@Zorba

Based on : زمستون   By : افشین مقدم

2018-11-26T21:03:32.0000000 Persian
0.0/50
زمستون
No story!
2 Share  Original Studio 0  Report
901
"Lyrics and Original Song" introduced to you in this page is just for your "REVIEW and STUDY".
They are property of their respective owners.
زمستون تن عریون باغچه چون بیابون درختها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخته مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه، چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه بهاره، زمستونها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون گلهای کاغذی داری تو گلدون تو عاشق نبودی ببینی تلخه روزهای جدایی چه سخته، چه سخته بشینم بی تو با چشمهای گریون بشینم بی تو با چشمهای گریون بشینم بی تو با چشمهای گریون

@Zorba

زمستون

Based on : زمستون   By : افشین مقدم

2018-11-26T21:03:32.0000000
2 0 Share Sing Studio
9 0 0 0

No Comments Here

Be the first Hero! to comment on this Cover

Today's Top Most Liked Covers
Nothing yet !
Today's Top Most Commented Covers
Nothing yet !
Today's Most Played Backing Tracks
Nothing yet !
Today's Most Active KSingers
No one yet !
Today's Most Popular KSingers
No one yet !
Today's Most Commented KSingers
No one yet !
Today's Most Played KSingers
No one yet !
KSing
Help About Privacy Policy Terms & Conditions

KSing is not KARAOKE, KSing is far better than KARAOKE!