می گذرم تنها از میان گلها

@KouroshTehrani

Based on : می گذرم تنها از میان گلها   By : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000 Persian
0.0/50
می گذرم تنها از میان گلها
No story!
1 Share  Original Studio 0  Report
1202
"Lyrics and Original Song" introduced to you in this page is just for your "REVIEW and STUDY".
They are property of their respective owners.
میگذرم تنها از میان گلها گه به گلستانها گه به کوه و صحرا تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو؟ خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ میگذرم تنها از میان گلها گه به گلستانها گه به کوه و صحرا تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو؟ خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ راز عشق مرا گل در گوش صبا گفت و غمم بفزود آنگه در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بود قصه عشق تو بود چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر شعله ی عشق من از گردون برآرد سر در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو؟ خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ میگذرم تنها از میان گلها گه به گلستانها گه به کوه و صحرا تازه گلی سر راهم گیرد و با من گوید محرم راز تو کو؟ خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟ کان گل ناز تو کو؟

@KouroshTehrani

می گذرم تنها از میان گلها

Based on : می گذرم تنها از میان گلها   By : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000
1 0 Share Sing Studio
12 0 0 0

@Mehrtash

می گذرم تنها از میان گلها

Based on : می گذرم تنها از میان گلها   By : مرضیه

2018-08-07T15:59:13.0000000
1 0 Share Sing Studio
5 1 0 0

No Comments Here

Be the first Hero! to comment on this Cover

Today's Top Most Liked Covers
Nothing yet !
Today's Top Most Commented Covers
Nothing yet !
Today's Most Played Backing Tracks
Nothing yet !
Today's Most Active KSingers
No one yet !
Today's Most Popular KSingers
No one yet !
Today's Most Commented KSingers
No one yet !
Today's Most Played KSingers
No one yet !
KSing
Help About Privacy Policy Terms & Conditions

KSing is not KARAOKE, KSing is far better than KARAOKE!