می گذرم تنها از میان گلها

@Mehrtash

Based on : از میان گلها   made famous by : مرضیه

2018-08-07T15:59:13.0000000 Persian
0.0/50
می گذرم تنها از میان گلها
No story!
1 Share  Original  Cover Studio 0  Report Download
2012
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

راز عشق مرا
گل در گوش صبا
گفت و غمم بفزود

آنگه در همه جا
راز درد من و
قصه عشق تو بود
قصه عشق تو بود

چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر
شعله ی عشق من از گردون برآرد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

@KouroshTehrani

می گذرم تنها از میان گلها

Based on : از میان گلها   made famous by : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000
1 0 Share Original Cover Studio
25 0 0 0

@Mehrtash

می گذرم تنها از میان گلها

Based on : از میان گلها   made famous by : مرضیه

2018-08-07T15:59:13.0000000
1 0 Share Original Cover Studio
20 1 0 0

No Comments Available

Be the first to comment!

KSing
Help About © 2017 - All Rights Reserved